Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1
Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de fysieke rechtspersoon die zich beroept op de door Rena Plus aangeboden diensten of producten, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden.

RENA solar&charge BVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0811.764.096., met maatschappelijke zetel gevestigd te 9120 Beveren, Grote Kouterstraat 166, handeldrijvende onder de handelsnaam “RENA solar&charge”.

Deze algemene voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van RENA solar&charge: www.renaplus.be.

In functie van de situatie van de klant (al dan niet consument) zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die bij RENA solar&charge wordt geplaatst, ongeacht of het rechtstreeks via de website gebeurt, telefonisch dan wel via een ander gebruikersinterface die desgevallend door RENA solar&charge ter beschikking wordt gesteld.

De klant wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

1.3
Voor zover onderhavige algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

2.1
• Klant/U/Uw: Elke klant van RENA solar&charge die een overeenkomst met RENA solar&charge ondertekend heeft.
• Wij/We/Ons/RENA solar&charge: RENA solar&charge BVBA, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Grote Kouterstraat 166.
• Overeenkomst: elke overeenkomst tussen RENA solar&charge en U.

2.2
Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van de door RENA solar&charge aangeboden diensten of producten. Alle andere bepalingen of voorwaarden, ook diegene vermeld zijn op de bestelbon van de Klant, zijn hierbij uitgesloten en de Klant ziet ervan af door deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

2.3
RENA solar&charge kan deze algemene voorwaarden op elk ogenblik aanpassen. De voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van een bestelling van de door RENA solar&charge aangeboden diensten/producten, blijven echter van toepassing op de uitvoering van die diensten en producten, tot aan de volgende bestelling die de Klant plaatst.

2.4
De door RENA solar&charge aangeboden diensten worden uitsluitend op het Belgische en Nederlandse grondgebied gepresteerd. RENA solar&charge kan de bestelling van de Klant uitsluitend aanvaarden indien het adres van de installatie waarvoor de door RENA solar&charge aangeboden diensten worden besteld, in België of Nederland ligt. Het contract kan, naar keuze van de Klant, in het Nederlands of het Frans worden gesloten, met dien verstande dat de standaardtaal Nederlands is, en RENA solar&charge bijkomende kosten kan aanrekenen voor Franstalig taalgebruik.

2.5
De Klant bestelt de door RENA solar&charge verleende diensten of producten steeds in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening en kan zich niet beroepen op uitzonderingen (in rechte of in feite) die samenhangen met een mandaat of een volmacht die door één of meerdere derden zijn toegekend, om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover RENA solar&charge uit te stellen, op te schorten of stop te zetten

 

ARTIKEL 3. STUDIES, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

3.1
Foto’s, catalogi, folders of andere door RENA solar&charge geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde en hebben slechts een indicatieve waarde.

3.2
De klant doet zijn bestelling door aanvaarding van de geldige offerte via ondertekening door een wettelijk gemachtigde (hierna genoemd “offerte/overeenkomst”). Bestellingen zijn slechts bindend voor RENA solar&charge na ontvangst van de offerte/overeenkomst, betaling van het eventuele voorschot en mededeling door de klant van alle inlichtingen nodig voor de daadwerkelijke uitvoering van de prestaties.

3.3
Indien RENA PLUS tot de constatatie komt dat een systeem niet kan geïnstalleerd worden ingevolge een technische reden, kan RENA solar&charge de overeenkomst zonder compensatie van harentwege ontbinden.

3.4
Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen en ontwerpen blijven eigendom van RENA solar&charge, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is exclusief aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en RENA solar&charge behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.

3.5
Indien de Klant beroep doet op subsidies informeert de Klant RENA solar&charge van zodra er antwoord van de subsidieautoriteiten ontvangen is.

 

ARTIKEL 4. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT OP AFSTAND

4.1
De voorstelling van de door RENA solar&charge aangeboden diensten/producten en de beschrijving ervan die raadpleegbaar zijn op de website www.renaplus.be of op enige andere gebruikersinterface, of die medegedeeld zijn via een ander communicatiemiddel op afstand, binden RENA solar&charge niet en vormen geen aanbod in de burgerrechtelijke zin van het woord. Bijgevolg volstaat het niet om een reservatiedocument van RENA solar&charge in te vullen om een contract af te sluiten dat op dergelijke diensten/producten van toepassing is.

4.2
Het contract wordt pas gesloten wanneer de bestelling door RENA solar&charge wordt bevestigd.

4.3
De consument, dus elke fysieke persoon die de door RENA solar&charge aangeboden diensten of producten bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben, via een communicatiemiddel op afstand (website, telefoon, briefwisseling of enige andere gebruikersinterface), heeft het recht om aan RENA solar&charge(of aan de door RENA solar&charge aangestelde verkoper) mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten. De verzending van de intrekking binnen deze termijn volstaat voor het behoud van de intrekkingstermijn. De intrekking moet per aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van RENA solar&charge gestuurd worden, met vermelding van het referentienummer dat bij de afsluiting van het contract aan de consument meegedeeld is.

De consument beschikt niet over een herroepingsrecht indien de uitvoering van het dienstencontract, met zijn instemming of op zijn verzoek, reeds begon vóór het einde van die termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten, met dien verstande dat de verplaatsing van een aangestelde van RENA solar&charge, of een derde welke door RENA solar&charge werd beopdracht, op de voor de prestatie afgesproken dag, een aanvang van uitvoering met het akkoord van de consument vormt.

 

ARTIKEL 5. UITVOERINGSMODALITEITEN

5.1
De uitvoeringsdatum van de door RENA solar&charge aangeboden dienst wordt per e-mail of per brief aan de Klant meegedeeld. De Klant kan de vastgelegde datum laten wijzigen, met naleving van de voorwaarden die in de bevestigingsbrief of -mail worden vastgelegd, en dit door te telefoneren naar het nummer dat in de naar hem gestuurde brief/ email staat, waarbij de Klant de eventuele kosten en wijzigingen van kosten die samenhangen met deze verandering van datum, op zich neemt.

5.2
De vertegenwoordigers van de Klant en RENA solar&charge mogen onderling communiceren middels elektronische weg. In dit geval zullen volgende vermoedens van toepassing zijn bij gebrek aan gebruik van een gekwalificeerde elektronische handtekening:
• de aanwezigheid van een identificatiecode in een elektronisch document is voldoende om de verstrekkende partij te identificeren en om de authenticiteit van het desbetreffende document aan te tonen;
• een elektronisch document die een identificatiecode bevat, maakt een ondertekend afschrift door de verstrekkende partij uit;
• een elektronisch document of elk ander afgedrukt document, bijgehouden volgens de gebruikte handelspraktijken, wordt beschouwd als een origineel exemplaar.

5.3
RENA solar&charge behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties aan derden, aangestelde of agenten toe te vertrouwen, binnen de beperkingen die toegelaten zijn door de wettelijke bepalingen en door de regels inzake erkenning of accreditatie.

RENA solar&charge staat in voor de administratieve begeleiding van de klant, zo beroep wordt gedaan op een derde.

LEVERING VAN GOEDEREN

5.4
De leveringstermijnen van materialen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden RENA solar&charge niet. Vertraging in de levering geeft dus geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Eventuele vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de klant.

Indien de klant de eventuele goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt RENA solar&charge het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Partijen erkennen dit als een uitdrukkelijk ontbindend beding.

Behoudens anders luidend schriftelijk beding, gaat het risico van de goederen over op de klant na levering of na kennisgave voor afhaling door de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van afhaling door de klant geschiedt dus op risico van de klant.

Alle goederen blijven wel eigendom van RENA solar&charge zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet volledig werd betaald.

UITVOERING VAN DE INSTALLATIE, OPLEVERING & WAARBORG (INDIEN INSTALLATIE)

5.5
De klant verbindt er zich toe om RENA solar&charge alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de installatie.

De uitvoering wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van RENA solar&charge om en zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd. Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde, is de klant een vergoeding verschuldigd aan RENA solar&charge voor de geleden schade. RENA solar&charge bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

5.6
De werf dient door de klant op eigen kosten toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken door RENA solar&charge mogelijk te maken. Dit houdt in dat er voor industriële projecten een doorgang van minimaal 3 meter naar een oppervlakte van 3 op 6 meter beschikbaar moet zijn voor het plaatsingsmateriaal.

De klant verbindt er zich toe om enerzijds op de plaats van levering alle voorwerpen te verwijderen die RENA solar&charge zouden kunnen hinderen en anderzijds de bescherming op zich te nemen van alle voorwerpen dat hij ter plaatse laat tijdens de levering en plaatsing.

Elektriciteit voor de uitvoering van de werken is te voorzien door de klant.

Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 1 uur), te wijten aan de klant of diens aangestelde, zullen worden aangerekend aan de klant.

5.7
Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na levering van de goederen over op de klant. Alle goederen blijven wel eigendom van RENA solar&charge zolang de factuur m.b.t. deze goederen of prestaties niet volledig werd betaald.

5.8
Het einde van de werken stemt overeen met de aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnet van de klant, behoudens expliciet anders voorzien. De eventuele niet goedkeuring van de installatie door een controle-instantie te wijten aan de voorzieningen van de klant, verhindert geenszins het einde van de werken.

5.9
De klant moet de goederen bij de levering en/of aan het eind van de werken nazien. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering of na het einde van de werken geen bemerkingen of eventuele zichtbare gebreken aangetekend werden overgemaakt aan RENA solar&charge, de goederen en/of de installatie geacht wordt definitief aanvaard te zijn.

De niet betaling van de goederen en/of werken zal niet worden beschouwd als een geldig protest. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

 

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN – AANSPRAKELIJKHEID

6.1
De verplichtingen van RENA solar&charge zijn beperkt tot de verplichtingen die de regelgeving inzake erkende controleorganismen of erkende personen oplegt. RENA solar&charge kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen.

De Klant erkent dat, door een dienstencontract af te sluiten, RENA solar&charge zich niet in de plaats stelt van de Klant, en de Klant evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. RENA solar&charge neemt geen enkele verplichting van de Klant tegenover enige derde op zich, beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de Klant er niet van.

6.2
Behoudens indien anders werd overeengekomen, zijn alle verbintenissen van RENA solar&charge onder deze algemene voorwaarden middelenverbintenissen en worden onze prestaties volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap uitgevoerd.

RENA solar&charge kan aldus nooit gehouden zijn zelf vastgestelde lacunes te verbeteren of te herstellen. Dit laatste is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

6.3
Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door RENA solar&charge dient schriftelijk, omstandig en aangetekend aan RENA solar&charge te worden overgemaakt binnen de acht (8) dagen nadat de schade door de Klant werd ontdekt of redelijkerwijs door de Klant had moeten worden ontdekt en in ieder geval binnen een maximale termijn van één (1) jaar na het leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de Klant om enige remedie te kunnen eisen.

De werkwijze bij klachten en bezwaren is beschikbaar op schriftelijke vraag van de Klant. Als blijkt dat RENA solar&charge, na daarvan schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld, op enige wijze fouten heeft begaan in de uitvoering van de door haar verleende diensten waarvoor zij aansprakelijk is op grond van deze algemene voorwaarden, zal zij, binnen een redelijke termijn na daarvan op de hoogte te zijn gebracht, op eigen kosten deze prestaties opnieuw uitvoeren.

6.4
Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is RENA solar&charge (met inbegrip van haar aangestelde, werknemers of derden) slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog (of ten aanzien van consumenten tevens door haar zware fout). Voor overige fouten is RENA solar&charge niet aansprakelijk. Ingeval RENA solar&charge aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RENA solar&charge beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (en in ieder geval tot maximum 1,5 miljoen € voor lichamelijke schade en 500.000,00 € voor elke andere schade).

De aansprakelijkheid van RENA solar&charge is in voorkomend geval steeds beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van RENA solar&charge beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief BTW.

6.5
In geval van prestaties die worden uitgevoerd in het kader van bepaalde toepasselijke wetgeving zal RENA solar&charge niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zover deze prestaties overeenkomstig de voorschriften van deze toepasselijke wetgeving werden uitgevoerd. De Klant zal RENA solar&charge in dit kader vrijwaren voor alle mogelijke schade en aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke prestaties uitgevoerd door RENA solar&charge, haar werknemers aangestelde of derden overeenkomstig de voorschriften van deze wetgeving.

6.6
RENA solar&charge kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou zijn aangericht door haar medewerkers, aangestelde of derden:

• indien deze niet waren vergezeld door de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant;
• die ertoe gebracht worden om zelf toestellen te bedienen of te manipuleren dewelke door de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant hadden moeten worden bediend of gemanipuleerd;

6.7
Evenmin kan RENA solar&charge aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige of niet uitvoering, indien de oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de Klant het nakomen van een afspraak belet, alsook enige andere derde (huurder, bouwheer,…) dewelke geen toegang verleent tot het onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van de door RENA solar&charge verleende dienst.

6.8
De Klant dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn.

6.9
Behoudens ten aanzien van consumenten, zijn de aangegeven termijnen in enige prijsofferte of bijzondere overeenkomst slechts indicatief en binden zij RENA solar&charge niet. Behoudens ten aanzien van consumenten, kan een vertraging in de uitvoering van de door RENA solar&charge verleende diensten, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Consumenten hebben, in geval van een laattijdige uitvoering van de door RENA solar&charge verleende dienst en na een verzoek daartoe gericht aan RENA solar&charge, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op een korting op de prijs van de door RENA solar&charge verleende diensten gelijk aan 1% per maand vertraging in de uitvoering van de dienstverlening, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien hebben consumenten, in geval van laattijdige uitvoering van de dienstverlening door RENA solar&charge na een termijn van tien (10) dagen na daartoe door de Klant in gebreke gesteld te zijn, recht op een forfaitair bepaalde korting gelijk aan 10% van de tussen partijen bedongen prijs, onverminderd het recht van de Klant om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit alles behoudens overmacht in hoofde van RENA solar&charge, haar werknemers, aangestelde, of derden.

6.10
Bij gebreke aan levering door RENA solar&charge op de overeengekomen datum of wanneer een dienst wordt geleverd niet conform de aanvraag, of wanneer de Klant weigert de dienst in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, zal de benadeelde partij de andere aangetekend in gebreke stellen om haar verplichtingen binnen de 10 dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen. Bij gebreke aan voldoening, zal de benadeelde partij bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst kunnen eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 7. TARIEVEN EN BETALINGEN

7.1
De prijs is uitgedrukt in Euro’s, taksen niet inbegrepen. De prijzen die in foto’s, catalogi, folders of andere publiciteitsdocumenten voorkomen hebben enkel een indicatieve waarde. RENA solar&charge is enkel gebonden door de prijzen vermeld op de aanvaarde offerte/overeenkomst.

7.2
De facturen van RENA solar&charge zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum op de zetel van RENA solar&charge en/of op het rekeningnummer zoals opgegeven in de factuur, offerte/overeenkomst, tenzij expliciet anders vermeld.

Eventuele betalingsfaciliteiten die uitzonderlijk door RENA solar&charge zouden kunnen worden toegestaan, verbinden RENA solar&charge niet voor toekomstige overeenkomsten.

7.3
Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.

Er is pas sprake van uitvoering van de betaling door de klant na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs door RENA solar&charge. De overhandiging van wissels, cheques of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt geldt slechts als betaling vanaf het ogenblik van definitieve en onherroepelijke verzilvering.

In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van RENA solar&charge.

 

ARTIKEL 8. SANCTIES BIJ NIET NAKOMING VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

8.1
Wanneer de offerte/overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds door RENA solar&charge uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken klant, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. RENA solar&charge behoudt zich het recht voor de schadevergoeding te verhogen indien de werkelijke schade meer is dan 20%.

8.2
Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt RENA solar&charge zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur en de eventuele intresten integraal zijn betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door RENA solar&charge. Wanneer RENA solar&charge door deze schorsing schade lijdt, zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan RENA solar&charge de rest van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd.

RENA solar&charge behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of vergoedingsverplichting, als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, evenals bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant. Partijen erkennen dit als een uitdrukkelijk ontbindend beding.

8.3
Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR.

Bij niet tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

Bij niet betaling, zelfs gedeeltelijk, behoudt RENA solar&charge zich tevens het recht voor om de reeds geleverde of geïnstalleerde goederen terug te nemen, Dit recht zal uitgevoerd worden zelfs ingeval van samenloop van schuldeisers.

 

ARTIKEL 9. OVERMACHT

Indien RENA solar&charge belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, om redenen onafhankelijk van haar wil, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – slecht weer, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de dienstverlening van RENA solar&charge belast is, of het feit dat de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal RENA solar&charge binnen een redelijke termijn contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken. De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

 

ARTIKEL 10. OVERDRACHT

RENA solar&charge kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder uw toestemming, mits hierdoor de garanties voor U niet geringer worden. De Klant kan zijn Overeenkomst in geen geval overdragen.

 

ARTIKEL 11. VARIA

Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen

 

ARTIKEL 12.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken te Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde.

 

Artikel 13. CONTACT

Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de klant telefoneren naar het nummer 03/7893809 (van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 14u00 en van 14u00 tot 17u00) of contact opnemen via info@renaplus.be

Gratis brochure download (1)

Download gratis onze brochure over de nieuwste generatie zonnepanelen!